Website disclaimer

Deze voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de website www.affluo.be.

www.affluo.be is een website van Affluo BV met maatschappelijke zetel te Pegasuslaan 5, B-1831 Diegem (België), ondernemingsnummer 0723.713.337, BTW BE0723.713.337.

Alle advocaten van Affluo zijn advocaat aan de Balie van Brussel (www.baliebrussel.bewww.barreaudebruxelles.be), aan de Balie van Antwerpen (www.balieantwerpen.be) of aan de Balie van Limburg (www.limburg.be). De deontologische regels die van toepassing zijn op de advocaten van Affluo kunnen worden geraadpleegd op deze websites, in het Nederlands of in het Frans, al naargelang de toepasselijke Balie.

Via de website wordt u algemene informatie verstrekt, die evenwel niet mag worden beschouwd als specifiek advies. Hoewel grote zorg werd besteed aan de ontwikkeling van de inhoud van de website, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie actueel, volledig en accuraat is.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden. Het is aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen en bijwerkingen.

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Affluo per schadeverwekkend feit beperkt zijn tot 500 EUR. Affluo is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans.

De inhoud van de website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).