Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de diensten verleend door Affluo BV, met maatschappelijke zetel te Pegasuslaan 5, B-1831 Diegem (België), ondernemingsnummer 0723.713.337, BTW BE0723.713.337 (“Affluo”).

Affluo heeft uitbatingszetels op de volgende adressen:

  • Affluo Brussel, Pegasuslaan 5, 1831 Diegem
  • Affluo Antwerpen, Frankrijklei 5 bus 0401, 2000 Antwerpen
  • Affluo Hasselt, Koning Boudewijnlaan 20A, 3500 Hasselt

Alle advocaten van Affluo zijn advocaat aan de Balie van Brussel (www.baliebrussel.bewww.barreaudebruxelles.be), aan de Balie van Antwerpen (www.balieantwerpen.be) of aan de Balie van Limburg (www.balielimburg.be). De deontologische regels die van toepassing zijn op de advocaten van Affluo kunnen worden geraadpleegd op deze websites, in het Nederlands of in het Frans, al naargelang de toepasselijke Balie.

Behoudens indien anders schriftelijk overeengekomen,  aanvaardt u (“Cliënt”) gebonden te zijn door deze Voorwaarden door het verstrekken van een opdracht aan Affluo.

1. De dienstverlening

1.1. Affluo zal elk opdracht naar beste vermogen uitvoeren.

1.2. Affluo zal een redelijke inspanning leveren om de opdracht binnen een kort tijdsbestek uit te voeren. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen of indien anders bepaald in een wettelijke bepaling of een gerechtelijke beslissing, zijn deadlines niet bindend, maar slechts een redelijke inschatting van de termijn.

1.3. Affluo zal de Cliënt regelmatig informeren over de uitvoering en de voortgang van een opdracht. Indien dit vereist is in de context van een specifieke opdracht kunnen bijzondere rapporteringsmodaliteiten worden overeengekomen.

1.4. De Cliënt zal gedurende de volledige duur van de opdracht Affluo prompt alle nuttige informatie bezorgen, desgevallend op verzoek van Affluo.

2. Beroep op derden

2.1. Mits voorafgaande toestemming van de Cliënt, mag Affluo een beroep doen op andere advocaten voor specifieke opdrachten. In dat geval zullen deze advocaten werken onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van Affluo. Als een uitzondering op deze regel, kan Affluo van tijd tot tijd een beroep doen op andere advocaten voor administratieve en procedurele formaliteiten (b.v. het neerleggen van een conclusie ter plaatse of het laten akteren van een kalender) zonder de voorafgaande toestemming van de Cliënt.

2.2. Indien de uitvoering van de opdracht de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vereist, dan zal de Client de keuze daarvan aan Affluo overlaten.

2.3. Affluo zal enkel beroep doen op andere derden, zoals vertalers, notarissen, experten of boekhouders, met de uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt. Deze derden worden gekozen in overleg met de Cliënt.

3. Erelonen en onkosten

3.1. De erelonen van Affluo worden in beginsel berekend op basis van een uurtarief. De erelonen worden altijd vastgelegd in een specifieke communicatie aan de Cliënt en hebben betrekking ofwel op een specifieke opdracht ofwel op alle opdrachten. Indien Affluo uurtarieven heeft meegedeeld die op alle opdrachten van toepassing zijn, dan mag Affluo deze uurtarieven van tijd tot tijd aanpassen. Affluo zal een kennisgeving verrichten vooraleer nieuwe uurtarieven van toepassing worden.

3.2. De onkosten van Affluo worden als volgt berekend:

Onkosten die eigen zijn aan de werking van Affluo zijn inbegrepen in de erelonen (dit omvat o.a. algemene administratieve kosten, telefoon- en faxkosten, papier, ...).

Kosten met betrekking tot verplaatsingen  worden aangerekend als volgt: 0,50 EUR/km voor verplaatsingen met de wagen en aan kostprijs voor verplaatsingen met het openbaar vervoer.

Kosten met betrekking tot de tussenkomst van derden worden doorgerekend aan kostprijs.

3.3. Kosten en uitgaven in verband met rechtszaken zijn kosten en uitgaven die Affluo eventueel heeft voorgeschoten bij een tussenkomst van derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en publieke instanties. Indien dit het geval is, dan worden deze kosten en uitgaven gepreciseerd in de factuur en worden deze doorgerekend aan kostprijs. Affluo kan vragen dat deze kosten rechtstreeks aan de Cliënt worden gefactureerd.

3.4. Voor de aanvang of tijdens de uitvoering van een opdracht kan Affluo een of meerdere voorschotten vragen.

3.5. Behoudens indien dit schriftelijk anders werd overeengekomen, zal Affluo facturen opmaken na het afwerken van de opdracht of maandelijks achteraf, al naargelang de context van de opdracht.

3.6. De Cliënt zal elke factuur betalen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur.

4. Bedragen toebehorend aan de Cliënt

4.1. Affluo zal alle bedragen die het voor rekening van de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke termijn overmaken aan de Cliënt. Indien Affluo een bedrag niet onmiddellijk kan overmaken aan de Cliënt, dan zal Affluo de Cliënt hierover onmiddellijk verwittigen.

4.2. Behoudens indien de Cliënt hiermee voorafgaandelijk en schriftelijk heeft ingestemd, zal Affluo niets afhouden van de bedragen ontvangen voor rekening van de Cliënt ter compensatie van openstaande voorschotten of facturen.

4.3. Affluo zal elk bedrag ontvangen van de Cliënt voor rekening van een derde binnen de overeengekomen termijn of binnen de kortst mogelijke termijn, al naargelang de vereisten van de omstandigheden, overmaken aan deze derde.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, zal de aansprakelijkheid van Affluo (met inbegrip van haar vennoten en andere advocaten die voor rekening van Affluo werken en waarvoor Affluo aansprakelijk is overeenkomstig deze Voorwaarden) beperkt blijven tot het bedrag van de verzekeringsdekking van haar verzekering voor professionele aansprakelijkheid. Affluo is verzekerd voor haar professionele aansprakelijkheid voor een totaal bedrag van zeven miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000,00) Euro per schadegeval en per kalenderjaar. Affluo is verzekerd bij AG Insurance. De verzekeringsdekking is wereldwijd.

5.2. Indien de Cliënt een hogere verzekeringsdekking vereist voor een specifieke opdracht, dan kan deze bijkomende dekking overeengekomen worden mits de betaling van een bijkomende vergoeding door de Cliënt. De Cliënt en Affluo zullen gezamenlijk overeenkomen wat de modaliteiten en de vergoeding zijn voor deze bijkomende verzekering.

5.3. Indien de verzekeraar zou weigeren – om welke reden dan ook – om de aansprakelijkheid te dekken, dan zal de aansprakelijkheid van Affluo (met inbegrip van haar vennoten en andere advocaten die voor rekening van Affluo werken en waarvoor Affluo aansprakelijk is overeenkomstig deze Voorwaarden) per opdracht beperkt blijven tot tweemaal het bedrag dat werd aangerekend voor de betreffende opdracht.

6. Vertrouwelijkheid en verwerking van persoonsgegevens

6.1. Affluo is gehouden tot een strafrechtelijk gesanctioneerde en een deontologische vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot alle informatie die zij verkrijgt van Cliënten in de context van een opdracht. De Cliënt erkent en anvaardt dat de mededeling of bekendmaking van bepaalde informatie vereist kan zijn onder specifieke omstandigheden door een wettelijke of een deontologische verplichting waartoe Affluo is gehouden. Informatie die werd verkregen of ontvangen van de Cliënt kan meegedeeld worden aan andere raadgevers van de Cliënt in de context van de opdracht of aan derden die tussenkomen in de context van de opdracht, zoals omschreven in Artikel 2.

6.2. Affluo is gerechtigd de Cliënt te vermelden als referentie (met inbegrip van een algemene omschrijving van de opdracht). Specifieke publicaties in verband met behartigde dossiers worden enkel gepubliceerd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Cliënt.

6.3. Wanneer Affluo persoonsgegevens verwerkt voor haar eigen doeleinden, dan zal zij deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar privacy statement.

6.4. Indien Affluo persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de Cliënt, dan is Affluo verwerker. Affluo en de Cliënt zullen in dat geval een afzonderlijke verwerkingsovereenkomst aangaan vooraleer de verwerking een aanvang neemt.

7. Beëindiging van een opdracht

7.1. Behoudens indien anders overeengekomen, heeft de Cliënt het recht om elke opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen met een eenvoudige schriftelijke verklaring, zonder dat enige opzegvergoeding verschuldigd is. Bij beëindiging van een opdracht zal Affluo de Cliënt een factuur overmaken voor erelonen en kosten tot op het ogenblik van beëindiging van de opdracht.

7.2. Affluo zal de documenten van de Cliënt op eerste verzoek overmaken. Affluo is gerechtigd een kopie van deze documenten te behouden voor archiefdoeleinden.

7.3. Behoudens indien anders overeengekomen, is Affluo gerechtigd om een opdracht te beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de Cliënt, op voorwaarde dat Affluo de Cliënt een redelijke opzegtermijn gunt met het oog op het aanstellen van een andere raadsman.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1. Deze Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

8.2. Affluo en de Cliënt zullen ernaar streven om elk geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot een opdracht beheerst door deze Voorwaarden minnelijk te regelen. Vooraleer verdere stappen te ondernemen, zullen zij bij voorkeur een minnelijke schikking trachten te treffen voor de rechtbank of voor de bevoegde instantie bij de Balie. Elk geschil dat niet minnelijk kan worden geschikt overeenkomstig de voorgaande bepalingen, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel (België).