Privacyverklaring

Deze verklaring beschrijft hoe Affluo BV, met maatschappelijke zetel te Pegasuslaan 5, B-1831 Diegem (België), met ondernemingsnummer 0723.713.337 en BTW BE0723.713.337 persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

Affluo streeft ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

1. Welke verwerkingen verricht Affluo?

In de context van haar activiteiten verwerkt Affluo persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

Klantenbeheer (contractuele noodzaak) (wettelijke verplichting)

 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens en bijzonderheden
 • Persoonlijke kenmerken
 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
 • Gerechtelijke persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens

Direct marketing (gerechtvaardigd belang, nl. direct marketing) (toestemming)

 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak)

 • Identificatiegegevens van u en een aantal van uw werknemers
 • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

De naleving van onze wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)

 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
 • Identiteitskaart en rijksregisternummer 

Fraudepreventie- en bestrijding (gerechtvaardigd belang, nl. fraudepreventie en bestrijding) (wettelijke verplichting)

 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Identiteitskaart en rijksregisternummer

De juridische grondslag waarop Affluo zich beroept is telkenmale aangegeven bij de verwerking.

Een aantal gegevens worden verkregen bij derden (b.v. uw adviseurs verstrekken ons op uw instructie persoonsgegevens, waaronder notarissen, advocaten en ander professionele adviseurs, of tegenpartijen), bij publieke bronnen (het Belgisch Staatsblad, KBO en overheidsdiensten) en bij bepaalde private bronnen (sociale media en B2B-databanken).

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden opgestart of voortgezet.

Gerechtelijke persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in de context van de verdediging van de belangen van de cliënten van Affluo (artikel 10, §1, 2° van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
 • Fraudepreventie- en bestrijding: 10 jaar na het einde van overeenkomst/transactie;
 • Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact, met dien verstand dat een hernieuwing van deze termijn mits uw toestemming mogelijk is;
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn.

2. Uitvoer van persoonsgegevens

Voor de organisatie van onze ICT-diensten doet Affluo een beroep op externe dienstverleners die voor een beperkt deel van de verwerking de persoonsgegevens opslaan in de Verenigde Staten van Amerika. Voor deze uitvoer wordt een beroep gedaan op het EU/US Data Protection Framework en op standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie. Indien u verdere informatie hierover wenst, kan u contact met ons opnemen.

De uitvoer van persoonsgegevens heeft uitsluitend betrekking op identificatie- en contactgegevens voor doeleinden van klantenbeheer en direct marketing.

Dossiergegevens worden uitsluitend in de EU bewaard.

3. Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij delen uw persoonsgegevens met uzelf en, in voorkomend geval, (a) uw werkgever of bepaalde van uw werknemers en (b) professionele adviseurs die door u worden aangeduid;
 • Wij delen uw persoonsgegevens met banken, verzekeringsmaatschappijen en makelaars, binnen de context van uw relatie met deze partijen;
 • Wij delen uw persoonsgegevens met overheidsdiensten, hoven en rechtbanken, toezichthoudende instanties en onze balie in de context van wettelijke en deontologische verplichtingen
 • Wij delen uw persoonsgegevens met andere professionele raadgevers, advocaten,  gerechtsdeurwaarders en (gerechtelijke) experten, voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening
 • Wij doen een beroep doen op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, waarmee de nodige verwerkingsovereenkomsten werden overeengekomen

4. Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie.
 • Het recht op gegevenswissing, beperking en het recht om vergeten te worden;
 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Alvorens klacht in te dienen, moedigen wij u aan om contact met ons op te nemen om een snelle oplossing voor uw klacht te kunnen vinden.

De uitoefening van deze rechten is door de AVG onderworpen aan bepaalde voorwaarden.

Wanneer we redelijke twijfels hebben omtrent uw identiteit, kunnen we u om bijkomend bewijs van uw identiteit vragen.

5. Hoe kan u ons contacteren?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Affluo CV
Pegasuslaan 5, 1831 Diegem
info@affluo.be

6. Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zullen Wij u hierop attent maken via onze website of via een bericht per e-mail.